Adatkezelési tájékoztató

 

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság – mint a „Tálcán kínáljuk a biztonságot!- Bűnmegelőzés korhatár nélkülcímmel benyújtott, a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával megvalósuló tevékenység keretében indított online játék oldalának kezelője – az alábbiak szerint tájékoztatja a látogatókat, a játékban résztvevőket a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről.

1.     Az adatkezelő

Az adatkezelő neve: Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

Az adatkezelő címe: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3.

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 124.

Elektronikus levelezési cím: bekesmrfk@bekes.police.hu

Telefon: +3666/523-700

2.     Az adatkezelő szerv adatvédelmi tisztviselője és elérhetősége

Adatvédelmi tisztviselő: Molnár Magdolna c. r. őrnagy

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Cím: 5600 Békéscsaba Bartók Béla út 1-3.

Telefon: +3666/523-700/2332 mellék

e-mail: molnarma@bekes.police.hu

3.     A kezelt adatok

3.1. Az oldal látogatásával egyidejűleg rögzítésre kerül a látogatás kezdő időpontja, a látogató számítógépének IP-címe, valamint – amennyiben a látogató számítógépe megadja – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatok felvétele kizárólag statisztikai célokat szolgál, nem kerül összekapcsolásra a többi rögzített adattal.

3.2. A játékban regisztrálók esetében a regisztráció során megadott személyes adatok: név, lakóhely (város), születési idő, e-mail cím, telefonszám.

4. Az adatkezelés célja

A 3.1. pontban megjelölt adatok felvételének célja látogatottsági statisztikák készítése.

A 3.2. pontban megjelölt adatok felvételének célja a játékban való részvétel biztosítása.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

5. Az adatkezelés jogalapja

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet (továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Az érintett hozzájárulása jelen esetben azzal valósul meg, hogy a tájékoztató tartalmának ismeretében a látogatók, felhasználók jogosultak eldönteni, hogy a tájékoztatóban rögzített feltételek mellett regisztrálnak-e a játékban való részvételre.

6.     Az adatkezelés időtartama:

A 3.1. pontban kezelt adatok a játék végét követően helyreállíthatatlanul törlődnek.

A 3.2. pont szerinti adatok az Iratkezelési Szabályzatról szóló ORFK (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17U0040.ORF&txtreferer=00000001.txt) utasításban meghatározott tárolási határidőt követően.

7.     Az érintetti jogok gyakorlása

Az adatkezeléssel összefüggésben az adatkezelést végző szerv adatvédelmi tisztviselőjén keresztül.

  • tájékoztatást kérhet az adatkezelésről és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,
  • pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,
  • adatai kezelése ellen tiltakozhat,
  • a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,
  • az adatkezelés korlátozását kérheti.

A 3. pontban megjelölt adatok kezelésével kapcsolatban az érintetti jogok gyakorlásáról, a 04000-156/9/2018.AV számon nyilvántartásba vett érintetti tájékoztató áll rendelkezésre. A tájékoztató a Rendőrség internetes honlapján, a http://www.police.hu/hu/adatvedelmi-nyilvantartas/B%C3%A9k%C3%A9s%20Megyei%20Rend%C5%91r-f%C5%91kapit%C3%A1nys%C3%A1g címen, az Általános ügytípusok/Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések cím alatt érhető el.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy a rendőrségi adatkezelő szerv a személyes adatait kezeli, akkor célszerű az adatvédelmi tisztviselőt keresni a panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

Ha a panaszára kapott válasz ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a rendőrségi adatkezelő szerv kezeli az adatait, vagy közvetlenül az adatvédelmi hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu; Telefonszám +36 (1) 391-1400).

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.